Ασφαλιστική κάλυψη / POLICY No 16017849-01042016

Οποιαδήποτε χρήση είναι σχολαστικά προγραμματισμένη  και εκτελείται από έμπειρο προσωπικό, θα προβούμαι στις όποιες απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να εξασφαλίσουμε την άδεια, συναίνεση και ασφαλιστική κάλυψη όπου και εφόσον αυτή χρειαστεί.

Καλύπτεται η Γενική Αστική Ευθύνη έναντι Τρίτων για :

Σωματικές βλάβες & Υλικές ζημιές.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ :

Επαγγελματική ευθύνη, εργοδοτική ευθύνη.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ :

Διάφορες τοποθεσίες εντός Ελλάδος.